izos”k “kqYd

 

dkWyst LofoRriksf’kr% gS vr% fo”of|ky; }kjk Loforiksf’kr dkWystksa ds fy, fu/kkZfjr ekudksa ds vuqlkj izos”k “kqYd ,oa okf’kZd “kqYd lkFk fy;k tk;sxkA

 

       mi;ZqDr “kqYd fdlh Hkh n”kk esa okfil ugha gksaxsA

Anti Ragging Zone

RTI

Website designed by Richa Saidha , WEB EYE MASTER